Verksamhet

 

Målgrupp

  • Män och kvinnor i åldern 18-65 år med någon form av psykisk- och/eller socialt handikapp.
  • Dubbeldiagnoser (samsjuklighet), t.ex. psykos och missbruk som sekundär diagnos.
  • LPT,LVM och LRV permissioner.
  • Ångestproblematik med/utan självskadebeteende
  • Träningslägenheter finns för utslussning.

Upptagningsområdet är i första hand kommuner med ramavtal och i övrigt hela landet.

 

Boendemiljö

Vi lägger stor vikt vid att bevara och hålla en så hemliknande miljö som möjligt. Rummen är ljusa med anpassad möblering. De gemensamma utrymmena är väl tilltagna. Tillgång till träningslägenheter finns. Samtliga rum har en grundmöblering, men den som så önskar har full rätt att med egna möbler mm. sätta sin egen prägel på sitt boende.

 

Arbetsmetod och värdegrund

Vi har en holistisk syn som värdegrund i vår behandling och bemötande. Det vill säga att vi ser till hela människan och tar hänsyn till alla aspekter för att se och förstå varje enskild individ. I behandlingsarbetet tillämpas framförallt den kognitiva psykoterapin och beteendeaktiveringen dvs. kognitiv beteendeterapi som grund i tanke- och förhållningssätt. Fokus ligger på att förändra tanke , beteende och handlingar som orsakar den enskilda individen ett handikapp. Detta är också den metod som det finns mest evidensbaserad fakta om.

Vi har valt att arbeta med kontaktmannaskap eftersom vi har sett det som ett bra sätt att trygga den enskilde individens behov av kontinuitet och lättilgänglighet. Psykosociala stödinsatser och individuellt avvägda krav på t.ex struktur, aktiviteter, ADL, drogförbud, drogtester, medicinmedverkan och stödsamtal anser vi vara viktiga steg inför återanpassning till ett självständigare boende.

Inför varje placering görs en grundlig bedömning i samråd med klienten och uppdragsgivaren gällande de insatser som kan behövas och om Edebohemmet kan erbjuda dessa. Detta kan sägas vara det första steget i den individuella vårdplaneringen som sedan kommer att fortgå under hela placeringstiden.

 

Dokumentation

Vi använder VIPS-metoden (Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) som har en bra uppläggning och en god teckning för sitt ändamål. Läkare och sjuksköterska för journal enligt gällande Hälso- och sjukvårdslag. Övrig personal för daganteckningar i journalsystemet Infosoc om händelser och iakttagelser i det fortlöpande arbetet. Kontaktpersonerna skickar regelbundet rapport till biståndhandläggarna.

 

Sjukvård

Bemanning finns dygnet runt. Sjuksköterska/or finns på plats måndag – fredag med beredskap övriga tider. I övrigt finns på konsultbasis tillgång till specialistläkare genom Norrtälje pyskatriska enhet som regelbundet träffar de boende och gör medicinska bedömningar. Psykiatriker kan konsulteras på tel må – fre kl 08.00 – 16.30. Övrig akut psykiatrisk kontakt tas direkt med S:t Görans psykakut.

Samtliga boende är listade hos husläkare på VC i Hallstavik. Psykiatriska och somatiska bedömningar görs fortlöpande av sjuksköterska på plats som vid behov tar kontakt med berörda läkare. Beslut och åtgärder journalförs enligt gällande lag. Kroppsliga åkommor av akut slag skickas till Norrtälje sjukhus akutmottagning.

Medicinhantering och delegering sköts på plats av ansvariga sjuksköterskor. Tandvård finns genom en upparbetad kontakt med tandvården i Hallstavik. Fotvårdsspecialist gör regelbundna besök. En etablerad kontakt finns med distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut på VC i Hallstavik.

 

Kostnad

Enligt ramavtal, eller individuella avtal.

TV rum Huvudbyggnad Stora matsalen Huvudbyggnad Rum öp huvudbyggnad