Arbetsmetod

Behandlingsinnehåll

I behandlingsarbetet tillämpas framförallt MI-metoden. Samtalsmetodens syfte är att främja motivation och beteendeförändringar. Genom motiverande samtal underlättas förändringsprocessen dvs. att förändra tanke , beteende och handlingar som orsakar den enskilda individen hinder.

 

Varje boende har en kontaktperson (kp) som ansvarar för en anpassad individuell genomförandeplan. Psykosociala stödinsatser och individuellt avvägda krav på t.ex. struktur, aktiviteter, ADL, drogförbud, drogtester, medicinmedverkan och stödsamtal anser vi vara viktiga steg inför återanpassning till ett självständigare boende. Avgiftning, drogtester, abstinensbehandling utförs under ledning av ansvarig läkare och sjuksköterska.

 

Vi arbetar evidensbaserat med inriktning på att utifrån den boendes psykiska, fysiska och sociala förmåga rehabilitera till ett självständigare liv anpassat till en lämplig boendeform i det öppna samhället. Detta görs genom målinriktade och mätbara insatser, med krav på delaktighet i ADL, social träning, aktiviteter i och utanför boendet. Vi använder MI som grundidé och förhållningssätt i det dagliga behandlingsarbetet. Grunden för MI är det respektfulla förhållningssättet och betoningen på en samarbetsrelation. Genom att lyfta fram människors resurser och inre motivation till förändring, minskar tendenserna till motstånds- och undvikandereaktioner.

 

Inför varje placering genomförs en grundlig bedömning i samråd med klienten och uppdragsgivaren gällande de insatser som kan behövas och om Edebohemmet kan erbjuda dessa. Detta kan sägas vara det första steget i den individuella vårdplaneringen som sedan kommer att fortgå under hela placeringstiden.

 

Vi använder VIPS-metoden (Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) som har en bra uppläggning och en god teckning för sitt ändamål. Läkare och sjuksköterska för journal enligt gällande Hälso- och sjukvårdslag. Övrig personal för daganteckningar i journalsystemet Infosoc om händelser och iakttagelser i det fortlöpande arbetet. Kontaktpersonerna skickar regelbundet rapport till biståndshandläggare

Målgrupp

  • Män och kvinnor i åldern 18-65 år med någon form av psykisk- och/eller sociala funktionshinder.
  • Dubbeldiagnoser (samsjuklighet), t.ex. psykos med missbruk som sekundär diagnos.
  • LPT,LVM och LRV permissioner i samarbete med ansvarig läkare
  • Ångestproblematik med/utan självskadebeteende